Početna

Belit d.o.o. Beograd

Novi proizvodi:


Sa pojavom svetske ekonomske krize poslovne banke se suočavaju sa porastom problematičnih kredita tzv. NPL (Non Performing Loans). Kod ovakvih plasmana, gde klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema ugovorenim uslovima, banke su dužne da izvrše procenu umanjenja vrednosti (impairment) potraživanja iz svog kreditnog portfolia prema zahtevima MRS 39 i MRS 37. Da bi se proces identifikacije, procene, merenja i evidentiranja  kreditnih rizika za NPL dosledno sprovodio, od banaka se zahteva da obezbede odgovarajuće alate, procedure i podatke na osnovu kojih bi jasno i dokumentovano procenile umanjenja vrednosti (impairment) za potraživanja iz svog kreditnog portfolia.

Više o tome...

 

Energy Manager je web orijentisan informacioni sistem nezavistan od platforme koji vrši monitoring potrošnje energije. Na osnovu prikupljenih podataka o potrošnji Energy Manager može pružiti set parametrizovanih analiza i izveštaja, da bi pružio pomoć u svakodnevnim radnim aktivnostima svim korisnicima (planiranje resursa, optimizacija potrošnje energije, detekcija anomalija u potrošnji, itd.). Pored toga, u skladu sa relevantnim standardima i regulativom, energetski bilansi mogu biti kreirani sa željenim indikatorima  za izabrani energetski entitet ili grupu entiteta.

 

 


Novo u Belitu:


U sklopu projekata BECA i Smartspaces, u Beogradu su organizovane dve konferencije početkom septembra. O značaju ovih projekata za Beograd možete pročitati na Beoinfo vestima: BECA i Smartspaces. U prilogu je i video klip iz vesti Studija B.

 

 


Projekti finansirani kroz CIP-ICT-PSP program:


    

© Copyright by Belit d.o.o. 2010